Integritetspolicy

Grey Advokatbyrå respekterar din personliga integritet och är mån om att skydda de personuppgifter som byrån behandlar. Vi säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och med den sekretess och respekt som varje enskild situation kräver.

I den här informationstexten beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter. När du har kontakt med oss eller förekommer i samband med uppdrag vi hanterar, i egenskap av klient eller dess företrädare, samarbetspartner eller konsult, vittne, motpart eller motpartsombud, lämnas eller inhämtas personuppgifter till och av oss. Detsamma gäller vid besök på vår hemsida, www.greyadvokat.se. Vid besök på hemsidan kan du emellertid välja att inte lämna några personuppgifter genom att inte acceptera cookies, närmare om cookies här › I det följande beskriver vi vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kontaktar byrån om du skulle ha frågor om vår användning av dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Genom att ringa eller skicka e-postmeddelanden till oss lämnas i princip alltid personuppgifter som går att hänföra till specifika personer. Det kan t.ex. vara namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc. För att kunna fullgöra våra uppdrag kan vi även komma att samla in identifieringsinformation, t.ex. passuppgifter och personnummer, och finansiella uppgifter såsom kontonummer och skatteinformation. Inom vissa uppdrag kan uppgifterna avse även annan information, t.ex. omständigheter eller händelseförlopp som kan hänföras till dig och som är relevanta för vårt uppdrag.

Som utgångspunkt samlar vi inte in några personuppgifter om dig som du inte själv valt att lämna till oss. Det förekommer dock, inom ramen för våra uppdrag, att vi inhämtar uppgifter från privata och offentliga källor.

Det föreligger normalt ingen skyldighet för dig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom det kan påverka våra möjligheter att efterleva våra skyldigheter att t.ex. utföra jävs- och penningtvättskontroll. Vidare sker viss personuppgiftsbehandling och insamling av personuppgifter i kontakt med leverantörer och andra externa aktörer.

Våra ändamål och lagliga grunder för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal och tillvarata våra klienters intressen, sköta administration i samband med uppdragen samt uppfylla sådana krav som ställs i lagar och förordningar samt Advokatsamfundets regelverk. Personuppgiftsbehandling sker också av administrativa skäl för att hantera våra relationer med leverantörer och andra externa aktörer.

I relation till information om fysiska klienter är den lagliga grunden för vår behandling att fullgöra det avtal som är grunden för uppdraget vi åtagit oss. När det gäller relationen till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, vittnen, motparter och dessas ombud osv. grundar sig behandlingen som utgångspunkt på en intresseavvägning. Vid sådan behandling som grundar sig på intresseavvägning har vi gjort bedömningen att dina personuppgifter är nödvändiga för de ändamål som rör vår klients eller våra egna berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Behandling som sker i samband med jävs- och penningtvättskontroller och arkivering av handlingar efter ett uppdrags avslutande, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser som följer av t.ex. bokförings- och penningtvättslagstiftning och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Vid mailkontakt med oss grundar vi vår personuppgiftsbehandling på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får, i den mån behandlingen inte täcks av ovanstående grunder.

Tillgång till dina personuppgifter

Byrån har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst.

Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker endast i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan. Överföring kan ske till länder utanför EU/EES inom ramen för ett visst uppdrag, men endast i den mån det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller bevaka vår klients rättsliga anspråk.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utanför byrån annat än i de fall då i) det överenskommits mellan oss och dig, ii) det är nödvändigt inom ramen för visst uppdrag för att vi ska kunna tillvarata vår klients rättigheter och intressen, iii) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma myndighets- eller domstolsbeslut, eller Advokatsamfundets regelverk, iv) i de fall vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller v) det annars är tillåtet enligt lag.

Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till det ändamål vi har för behandlingen, så länge inte en längre lagringstid följer av lag.

De personuppgifter som används för fullgörande av ett uppdrag sparas under tiden för uppdragets handläggning och bevaras därefter i enlighet med den skyldighet som åvilar byrån enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Detta innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som krävs av uppdraget.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att få en kopia av den här informationstexten. Vidare har du rätt att begära att eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller kompletteras. I vissa fall kan du även ha rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. för det fall vår behandling inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Du har även rätt att invända mot och rätt att begränsa viss behandling. I vissa fall har du även rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna ska då lämnas ut i ett maskinläsbart format och du har även rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänvisning till de regler om tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som gäller för advokater. Begär du att dina uppgifter begränsas eller raderas kan det innebära att vi inte längre har möjlighet att fullgöra våra åtaganden mot dig.

Personuppgiftshantering

Grey Advokatbyrå AB, org. nr 556919-3252, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@greyadvokat.se eller kontakta oss per post: Grey Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm.

Klagomål

Har du invändningar eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till den tillsynsmyndighet i det land du bor eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades i mars 2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar läggs ut på vår hemsida, www.greyadvokat.se.