Internationellt

Vi har ett internationellt kontaktnät och samarbetar i vissa fall med andra utländska advokatbyråer. Detta för att vi ska kunna biträda våra klienter med att koordinera med lokala juridiska ombud och tillhandahålla projektledning, exempelvis i samband med våra klienters utlandsetableringar, internationella transaktioner och tvister. Vi underlättar kommunikationen med lokala ombud samt hanterar juridisk projektledning.

Vi bistår också många utländska klienter i samband med deras etableringar i Sverige och agerar även som local counsels i Sverige för utländska advokatbyråer.