Mälarum Fastigheter har avtalat om att avyttra fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg, till Corem. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20.100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.

Affären görs som en bolagsöverlåtelse till ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och tillträds den 20 december 2016

Mälarum Fastigheter är ett fastighetsbolag som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kulturbyggnader och industrifastigheter. Avyttringen är ett led i Mälarums fortsatta strategi att fokusera på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Mälardalen ochStorstockholmsregionen. Mälarum är ett dotterbolag till STC Interfinans AB.
Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.