Antikorruption


Anti-korruption är ett av byråns specialistområden.
Vi är våra klienters strategiska rådgivare i att tolka och följa rådande lagstiftning inom detta område. Vi bistår även våra klienter genom förebyggande åtgärder så att mutor och annan korruption inte ska uppstå, t.ex. genom inrättande av visselblåsarfunktioner och upprättande av etiska policies.

För det fall mutor eller annan korruption uppstår, biträder vi genom att utreda och hantera frågorna. Som en del av vår utredningsverksamhet genomför vi även särskilda granskningar enligt 10 kap. aktiebolagslagen och andra typer av bolagsrelaterade och antikorruptionsrelaterade utredningar.

Visselblåsarfunktion

Vi erbjuder en kostnadseffektiv tredjepartslösning där visselblåsaren tryggt kan larma om missförhållanden i verksamheten

Utredningar

Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra utredningsarbete av olika karaktär och anlitas ofta som särskild granskare

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption